Tokiu atveju, 2 dalies a punkte minimas amžiaus kriterijus buliams pakeičiamas minimaliu kilogramų skerdenos svoriu. Kiekiams, už kuriuos gali būti skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, paskirstyti turi būti patvirtintas toks būdas, kuris: a geriausiai atitinka produkto pobūdį ir padėtį atitinkamoje rinkoje, leisdamas kiek įmanoma veiksmingiau panaudoti turimus išteklius, atsižvelgiant į Bendrijos eksporto efektyvumą ir struktūrą, tačiau nesukeldamas diskriminacijos tarp mažų ir didelių ūkio subjektų; b mažiausiai administraciniu požiūriu sudėtingas ūkio subjektams, atsižvelgiant į administravimo reikalavimus; c užkerta kelią bet kokiai diskriminacijai tarp suinteresuotų ūkio subjektų. Visos teisės į priemokas, kurių buvo atsisakyta pagal 8 straipsnio 1 dalį arba kitas Komisijos nuostatas, pridedamos prie nacionalinio rezervo nepažeidžiant 7 straipsnio 4 dalies. Šios išmokos mokamos remiantis objektyviais kriterijais, visų pirma įskaitant atitinkamas gamybos struktūras ir sąlygas, ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems gamintojams ir išvengta rinkos ir konkurencijos iškraipymo.

Specialios priemokos 4 straipsnis 1. Gamintojas, laikantis savo ūkyje galvijų patinus ir pateikęs paraišką, turi teisę gauti Kokio dydzio yra buliu narys priemoką. Ji suteikiama kaip metinė priemoka per kalendorinius metus kiekvienam ūkiui, neviršijant regioninių ribų ne daugiau kaip už 90 kiekvienos amžiaus grupės, minimos 2 dalyje, gyvulių.

  • Толпа отступила назад, и Элли, оказавшаяся ближе всех к тому месту свалки, упала на землю.
  • Kaip priartinti vyru nari
  • И все же Элли очень нервничала: она не верила, что Роберт согласится бежать.
  • Убедившись, что поблизости нет никаких биотов-шпионов, Наи подошла к Роберту и Элли.

Speciali priemoka skiriama ne dažniau kaip: a kartą per kiekvieno buliaus, vyresnio nei devynių mėnesių, gyvenimą arba b du kartus per kiekvieno jaučio gyvenimą: - pirmą kartą jaučiui esant devynių mėnesių amžiaus, - antrą kartą vyresniam nei 21 mėnesio jaučiui. Norint gauti specialią priemoką: a kiekvieną gyvulį, dėl kurio pateikiama paraiška, gamintojas turi laikyti penėjimui tam tikrą nustatytiną laikotarpį; b kiekvienas į paraišką įtrauktas gyvulys iki skerdimo arba eksporto turi turėti gyvulio pasą, minimą m.

Tarybos reglamento EB Nr. Kai konkrečiame regione bendras bulių, vyresnių nei devynių mėnesių, ir jaučių nuo devynių iki 20 mėnesių, už kuriuos pateiktos paraiškos, ir kurie atitinka specialios priemokos suteikimo sąlygas, skaičius viršija I priede minimą regioninę ribą, tai visų pagal 2 dalies a ir b pastraipas reikalavimus atitinkančių gyvulių skaičius proporcingai mažinamas kiekvienam gamintojui tais konkrečiais metais.

Šiame straipsnyje "regioninė riba" yra gyvulių, už kuriuos gali būti skirta speciali priemoka, skaičius konkrečiame regione kalendoriniais metais.

Nukrypdamos nuo 1 ir 4 dalių, valstybės narės: - remdamosi objektyviais jų pačių nustatytais kriterijais, gali pakeisti 90 gyvulių vienetų kiekvienam ūkiui ir kiekvienai amžiaus grupei apribojimą arba atsisakyti šio apribojimo, - naudodamosi šia teise, gali nuspręsti taikyti 4 dalį taip, kad būtų pasiektas sumažinimo lygis, būtinas pagal regioninės ribos reikalavimus, netaikydamos tokių sumažinimų smulkiesiems gamintojams, kurie konkrečiais metais pateikė paraiškas specialioms priemokoms gauti už ne didesnį nei tos valstybės narės nustatytą minimalų gyvulių skaičių.

Valstybės narės gali nuspręsti suteikti specialią priemoką skerdimo metu. Tokiu atveju, 2 dalies a punkte minimas amžiaus kriterijus buliams pakeičiamas minimaliu kilogramų skerdenos svoriu.

Priemoka mokama arba pervedama gamintojams.

Kokio dydzio yra buliu narys

Jungtinei Karalystei leidžiama Šiaurės Airijoje taikyti tokią specialių priemokų skyrimo sistemą, kuri skiriasi nuo sistemos, taikomos likusioje jos teritorijoje. Priemokos dydis nustatomas taip: a už kiekvieną reikalavimus atitinkantį bulių: - EUR kalendoriniais metais, - EUR kalendoriniais metais, - EUR ir vėlesniais kalendoriniais metais; b už kiekvieną reikalavimus atitinkantį jautį ir amžiaus grupę: - EUR kalendoriniais metais, - EUR kalendoriniais metais, - EUR ir vėlesniais kalendoriniais metais.

Tačiau jeigu abu paminėti orientaciniai skaičiai pasiekiami Airijoje arba Šiaurės Airijoje, Kokio dydzio yra buliu narys priemoka skiriama ir Airijoje, ir Šiaurės Kokio dydzio yra buliu narys. Taikant šį straipsnį Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės Airija laikoma atskiru subjektu. Šios priemokos dydis nustatomas taip: - EUR 72,45 už gyvulį, paskerstą per konkrečių metų pirmąsias 15 savaičių, - EUR 54,34 už gyvulį, paskerstą per konkrečių metų 16 ir 17 savaites, - EUR 36,23 už gyvulį, paskerstą konkrečiais metais 18—21 savaitės laikotarpyje, ir - EUR 18,11 už gyvulį, paskerstą per konkrečių metų 22 ir 23 savaites.

Tokiu atveju konkreti valstybė narė: a gali nuspręsti skirti šią priemoką Kokio dydzio yra buliu narys už pirmus du ar tris konkrečius laikotarpius; b užtikrina, kad ši priemonė būtų finansiškai neutrali tų pačių biudžetinių metų atžvilgiu, atitinkamai sumažindama: - už jaučius toje valstybėje narėje skiriamos specialios priemokos už antrąją amžiaus grupę dydį, ir arba - papildomas išmokas, skirtinas pagal 2 skirsnį, ir informuoja Komisiją apie taikytą sumažinimo priemonę. Taikant šią priemonę, Airija ir Šiaurės Airija laikomos vienu subjektu, skaičiuojant 1 dalies a punkte minimą orientacinį skaičių ir atitinkamai suteikiant teisę priemokai gauti.

Siekiant nustatyti, ar buvo viršyti šiame straipsnyje minimi procentiniai dydžiai, atsižvelgiama į skerdimus, įvykdytus antraisiais metais, Kokio dydzio yra buliu narys iki tų metų, kuriais gyvulys, atitinkantis reikalavimus priemokai gauti, buvo paskerstas.

Mikropenis: kas tai yra, kokio dydžio ir kodėl taip atsitinka - Buliai -

Gamintojas, laikantis savo ūkyje karves žindenes ir pateikęs paraišką, turi teisę gauti specialią priemoką už karvių žindenių laikymą priemoka už karvę žindenę. Ji suteikiama kaip metinė priemoka per kalendorinius metus kiekvienam gamintojui, neviršijant gamintojams nustatytų individualių ribų. Priemoka už karvę žindenę suteikiama visiems gamintojams,: a netiekiantiems pieno ar pieno produktų iš savo ūkio 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią buvo pateikta paraiška.

Tačiau pieno ar pieno produktų tiekimas iš ūkio tiesiogiai vartotojui neužkerta kelio priemokai skirti; b tiekiantiems pieną ar pieno produktus, kurių bendras individualus referencinis kiekis, kaip nurodyta Reglamento EEB Nr. Siekiant nustatyti reikalavimus atitinkančių gyvulių skaičių pagal pirmosios pastraipos a ir b punktus, tai, ar karvės priklauso karvių žindenių ar melžiamų karvių bandai, nustatoma remiantis gavėjo individualiu referenciniu kiekiu, kaip nurodyta m.

Gamintojo teisės į priemoką ribojamos individualių ribų taikymu, kaip apibrėžta 7 straipsnyje. Už reikalavimus atitinkantį gyvulį nustatomas toks priemokos dydis: - EUR už kalendorinius metus, - EUR už kalendorinius metus, - EUR už ir vėlesnius kalendorinius metus. Valstybės narės gali Kaip padidinti Dick Video pratima papildomas ne didesnes kaip EUR 50 už gyvulį nacionalines priemokas už karvę žindenę su sąlyga, jei tarp gyvulių augintojų konkrečioje valstybėje narėje nebus diskriminacijos.

Joniskio buliu kautynes 2017(4)

Ūkiams, esantiems regione, apibūdintame m. Bet koks šių procentinių dydžių viršijimas nustatomas remiantis dvejų metų, einančių iki tų metų, už kuriuos priemoka suteikta, vidurkiu.

Šiame straipsnyje atsižvelgiama tik į mėsinių veislių telyčias arba telyčias, gautas kryžminimo su mėsine veisle būdu, ir priklausančias bandai, kurioje atvesti veršeliai auginami mėsai.

Kokio dydzio yra buliu narys

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo m. Jei dėl 2 dalyje minimo patikslinimo reikia sumažinti gamintojams nustatytas individualias ribas, tai atliekama neskiriant kompensacijų ir remiantis objektyviais kriterijais, įskaitant ypač: - kokiu santykiu gamintojai naudojo savo individualias ribas trejus ataskaitinius metus iki m.

Panaikinamos teisės į priemokas, kurių buvo atsisakyta taikant 2 dalyje numatytą priemonę. Kai gamintojas parduoda arba kitokiu būdu perduoda savo ūkį, jis gali perduoti visas savo teises į priemokas už karves žindenes asmeniui, perimančiam jo ūkį. Jis taip pat gali perduoti visas savo teises arba šių teisių dalį kitiems gamintojams, neperduodamas savo ūkio. Valstybės narės: a imasi būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias teisių į priemokas perdavimui už jautrių vietovių ar regionų ribų, kur galvijienos gamyba yra ypatingai svarbi vietinei ekonomikai; b gali numatyti, kad teisių į priemokas perdavimas, neperduodant ūkio, būtų atliekamas tiesiogiai tarp pačių gamintojų arba kad tai būtų atliekama per nacionalinio rezervo tarpininką.

Valstybės narės gali leisti iki tam tikros nustatytinos datos laikiną dalies teisių į priemokas, kuriomis jas turintis gamintojas neketina pasinaudoti, perdavimą. Šios išsamios taisyklės gali būti pirmiausiai susijusios su: - nuostatomis, leidžiančioms valstybėms narėms išspręsti problemas, susijusias su gamintojų, kurie nėra žemės, kurioje yra jų ūkis, savininkai, teisių į priemokas perdavimu, ir - konkrečiomis taisyklėmis, susijusioms su minimaliu skaičiumi, galinčiu būti dalinio perdavimo dalyku.

Kiekviena valstybė narė išlaiko nacionalinį teisių į priemokas už karves žindenes rezervą. Visos teisės į priemokas, kurių buvo atsisakyta pagal 8 straipsnio 1 dalį arba kitas Komisijos nuostatas, pridedamos prie nacionalinio rezervo nepažeidžiant 7 straipsnio 4 dalies. Kokio dydzio yra buliu narys narės savo nacionalinį rezervą naudoja teisių į priemokas paskirstymui, neviršijant rezervo ribų, pradedantiesiems, jauniems ūkininkams ar kitiems pirmumo teisę turintiems gamintojams.

Šios taisyklės pirmiausiai susijusios su: - priemonėmis, taikytinomis valstybėje narėje, kurioje nacionalinis rezervas nenaudojamas, - priemonėmis, susijusioms Padidejo nario atsiliepimai nepanaudotomis teisėmis į priemokas, kurios buvo grąžintos į nacionalinį rezervą.

Nacionalinė riba sumažinama tokiu dydžiu, kokio dydžio yra minėta atskira nacionalinė riba.

  • Specialios priemokos 4 straipsnis 1.
  • Nario dydis gyvunams
  • Kaip pagerinti intymų kontaktą Mikropenis yra reta būklė, kai berniukas gimsta su peniu, kuris yra daug mažesnis už vidutinį dydį, todėl turi būti mažesnis nei 2, 5 cm, kai yra suglebęs.
  • Сотнями находились октопауки.

Kai valstybėje narėje, besinaudojančioje teise pagal 1 dalį, bendras telyčių, dėl kurių pateiktos paraiškos ir kurios atitinka reikalavimus dėl priemokos už karvę žindenę suteikimo, skaičius viršija atskirą nacionalinę ribą, reikalavimus atitinkančių telyčių skaičius vienam gamintojui tais metais proporcingai sumažinamas.

Šiame straipsnyje atsižvelgiama tik į mėsinių veislių telyčias arba telyčias, gautas kryžminimo su mėsine veisle būdu. Gamintojas, laikantis galvijus savo ūkyje ir pateikęs paraišką, gali gauti skerdimo priemoką. Ji skiriama už paskerstus arba eksportuotus į trečiąją šalį reikalavimus atitinkančius galvijus, neviršijant nustatytinų nacionalinių ribų.

Šie galvijai laikomi atitinkančiais reikalavimus skerdimo priemokai skirti: a buliai, jaučiai, karvės ir telyčios, vyresni nei aštuonių mėnesių; b veršeliai, vyresni nei vieno, bet jaunesni nei septynių mėnesių, kurių skerdenos svoris mažesnis nei kg, su sąlyga, kad šiuos gyvulius augintojas laikė nustatytą laikotarpį.

Kokio dydzio yra buliu narys

Nustatomi tokie priemokos dydžiai: a už reikalavimus atitinkantį gyvulį, kaip apibrėžta 1 dalies a punkte: - EUR 27 — kalendoriniais metais, - EUR 53 — kalendoriniais metais, - EUR 80 — ir vėlesniais kalendoriniais metais; b už reikalavimus atitinkantį gyvulį, kaip apibrėžta 1 dalies b punkte: - EUR 17 — kalendoriniais metais, - EUR 33 — kalendoriniais metais, - EUR 50 — ir vėlesniais kalendoriniais metais.

Kiekviena riba yra lygi kiekvienos iš šių dviejų grupių gyvulių, paskerstų m. Kai konkrečioje valstybėje narėje bendras gyvulių, dėl kurių pateiktos paraiškos pagal vieną ar dvi gyvulių grupes, kaip apibrėžta 1 dalies a ir b punktuose, ir kurie atitinka skerdimo priemokų suteikimo reikalavimus, skaičius viršija tai grupei nustatytą nacionalinę ribą, tai visų reikalavimus atitinkančių bei priklausančių tai grupei gyvulių skaičius vienam gamintojui tais metais proporcingai sumažinamas.

Bendras gyvulių, atitinkančių reikalavimus specialiai priemokai ir priemokai už karvę žindenę skirti, skaičius ribojamas taikant gyvulių tankumo ūkyje reikalavimą, kuris yra du gyvulių vienetai GV viename hektare per kalendorinius metus. Šis gyvulių tankumas išreiškiamas GV pašarų ploto vienetui ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai. Tačiau gamintojas atleidžiamas nuo gyvulių tankumo reikalavimo taikymo, jeigu jo ūkyje Kokio dydzio yra buliu narys gyvulių, į kuriuos atsižvelgiama skaičiuojant gyvulių tankumą, skaičius neviršija 15 GV.

Nustatant gyvulių tankumą ūkyje, atsižvelgiama į: a galvijų patinus, karves žindenes ir telyčias, avis ir arba ožkas, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos priemokai gauti, taip pat ir melžiamas karves, kurios reikalingos pagaminti tokį pieno kiekį, koks yra skirtas gamintojui pagal suteiktą bendrą referencinį kiekį.

Nes taip atsitinka

Gyvulių skaičius perskaičiuojamas į GV pagal III priede nurodytą konversijos lentelę; b pašarų plotą, t. Į pašarų plotą neįtraukiami: - pastatai, miškai, tvenkiniai, keliai, - plotai, naudojami kitoms kultūroms, už kurias galima gauti Bendrijos pagalbą, taip pat daugiametėms kultūroms ar sodo kultūroms auginti, išskyrus daugiametes ganyklas, už kurias skiriamos išmokos pagal šio reglamento 17 straipsnį ir Reglamento EB Nr.

Į pašarų plotus įeina bendro naudojimo ir mišrios žemdirbystės plotai.

Kokio dydzio yra buliu narys

Šios taisyklės pirmiausiai susijusios su: - taisyklėmis dėl bendro naudojimo ir mišrios žemdirbystės plotų, - taisyklėmis, leidžiančiomis užkirsti kelią neteisingam gyvulių tankumo reikalavimo taikymui. Gamintojai, gaunantys specialias priemokas ir arba priemokas už karves žindenes, gali gauti ekstensifikacijos išmoką.

  1. Роберт, Бенджи, женщины и дети должны были остаться в убежище и приступить к сборам - на случай, если придется бежать.

Ekstensifikacijos išmokos dydis yra EUR prie kiekvienos skirtos specialios priemokos ir priemokos už karvę žindenę su sąlyga, jei konkrečiais kalendoriniais metais gyvulių tankumas konkrečiame ūkyje yra lygus 1,4 GV viename hektare arba mažesnis. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti suteikti ekstensifikacijos išmoką tokia tvarka: a ir kalendoriniais metais skiriama EUR 33 dydžio išmoka, kai gyvulių tankumas viename hektare yra 1,6 GV ar didesnis ir mažesnis ar lygus 2,0 GV; ir EUR 66 dydžio išmoka, kai gyvulių tankumas viename hektare mažesnis nei 1,6 GV; b ir vėlesniais kalendoriniais metais skiriama EUR 40 dydžio išmoka, kai gyvulių tankumas viename hektare lygus 1,4 GV ar didesnis ir mažesnis ar lygus 1,8 GV; ir EUR 80 dydžio išmoka, kai gyvulių tankumas viename hektare mažesnis nei 1,4 GV.

Taikant 2 dalį: a nukrypstant nuo 12 straipsnio 2 dalies a punkto, gyvulių tankumas ūkiuose nustatomas atsižvelgiant į galvijų patinus, karves ir telyčias, esančias ūkyje konkrečiais kalendoriniais metais, taip pat ir į avis bei arba ožkas, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos priemokai gauti tais pačiais kalendoriniais metais. Gyvulių skaičius perskaičiuojamas į GV pagal III priede nurodytą konversijos lentelę; b nepažeidžiant 12 straipsnio 2 dalies b punkto trečios įtraukos, plotai, naudojami lauko kultūroms auginti, kaip apibrėžta m.

Apibrėžime turi būti bent jau toks kriterijus, kad kultūrinės ganyklos — tai pieva, kuri pagal vietinę ūkininkavimo veiklą yra skirta galvijams ir arba avims ganyti. Tačiau neturi būti neįtraukiamos tais pačiais metais mišraus naudojimo ganyklos ganykla, šienas, žolė silosui.

Kiekvienais metais valstybės narės moka papildomas išmokas gamintojams savo teritorijoje pagal IV priede nurodytas bendras sumas. Šios išmokos mokamos remiantis objektyviais kriterijais, visų pirma įskaitant atitinkamas gamybos struktūras ir sąlygas, ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems gamintojams ir išvengta rinkos ir konkurencijos iškraipymo. Be to, tokios išmokos nesiejamos su rinkos kainų svyravimais.

Kokio dydzio yra buliu narys

Papildomos išmokos gali būti mokamos kaip išmoka už galvijų vienetą 15 straipsnis ir arba išmoka už plotą 17 straipsnis. Išmokos už galvijų vienetą suteikiamos už: a galvijų patinus; c melžiamas karves; d telyčias.

Išmokos už galvijų vienetą gali būti suteikiamos kaip priedas prie kiekvienos skerdimo priemokos, kaip nustatyta 11 straipsnyje, išskyrus veršelius.

EUR-Lex - R - LT

Kitais atvejais išmokos už galvijų vienetą suteikimui taikoma: a 16 straipsnyje nustatytos specialios sąlygos; b konkretūs gyvulių tankumo reikalavimai, kuriuos nustato valstybės narės. Konkretūs gyvulių tankumo reikalavimai nustatomi: - remiantis 12 straipsnio 2 dalies b punkte minimu pašarų plotu, išskyrus plotus, už kuriuos pagal 17 straipsnį suteikiamos išmokos už plotą, - ypač atsižvelgiant į konkretaus gamybos tipo poveikį aplinkai, galvijų auginimui naudojamos žemės aplinkos jautrumą ir priemones, kurios buvo įgyvendintos siekiant stabilizuoti ar pagerinti tos žemės aplinkos padėtį.

Išmokos už galvijų patinų vienetą gali būti suteikiamos už kalendorinius metus už ne didesnį gyvulių skaičių valstybėje narėje nei: - I priede nurodytos konkrečios valstybės narės regioninės ribos, arba - galvijų patinų skaičius, už kurį metais buvo suteiktos priemokos, arba -ir metais paskerstų galvijų patinų skaičius, nustatytas už tuos metus remiantis Eurostat statistiniais duomenimis arba bet kuria kita paskelbta oficialia statistine informacija, kurią priima Komisija.

Valstybės narės taip pat gali numatyti galvijų patinų skaičiaus vienam ūkiui apibojimą, kurį nustato pati valstybė narė nacionaliniu ar regioniniu pagrindu. Tik galvijų patinai, vyresni nei aštuonių mėnesių, laikomi atitinkančiais reikalavimus išmokai suteikti. Jeigu išmoka už galvijų vienetą yra suteikiama skerdimo metu, valstybės narės gali nuspręsti pakeisti šią sąlygą reikalavimu dėl minimalaus skerdenos svorio, kuris turi būti ne mažesnis kaip kg.

Išmokos už karves žindenes ir telyčias, atitinkančias reikalavimus priemokai už karvę žindenę suteikti pagal 6 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnį, gali būti suteikiamos tik kaip priedas prie priemokos už kiekvieną karvę žindenę, kaip nurodyta 6 straipsnio 4 dalyje. Išmokos už melžiamų karvių vienetą gali Nario dydis erekcijai suteikiama tik kaip suma už referencinio kiekio, už kurį gali būti mokama priemoka ir kuris turimas ūkyje, toną pagal Reglamento EB Nr.

Išmokos už telyčių vienetą, išskyrus tas, kurios minimos 2 dalyje, gali būti suteikiamos kiekvienai valstybei narei už kiekvienus kalendorinius metus už ne didesnį telyčių skaičių, kaipir metais paskerstų telyčių vidutinis skaičius, nustatytas Eurostat statistiniais duomenimis arba bet kuria kita paskelbta oficialia statistine informacija, kurią priima Komisija. Išmokos už plotą suteikiamos už hektarą daugiamečių ganyklų: a kuriomis gamintojas disponuoja konkrečiais kalendoriniais metais; b kurios nenaudojamos, siekiant tenkinti konkrečius gyvulių tankumo reikalavimus, minimus 15 straipsnio 3 dalyje, ir c už kurias nepateikti prašymai išmokoms pagal tam tikrų lauko kultūrų augintojams nustatytą paramos sistemą pagal pagalbos schemą džiovintų pašarų gamybai arba pagal Bendrijos pagalbos schemas kitų daugiamečių arba sodo kultūrų augintojams.

Daugiamečių ganyklų plotas regione, už kurį gali būti suteikiamos išmokos Kokio dydzio yra buliu narys plotą, neturi viršyti atitinkamo regioninio bazinio ploto.

Gydymo galimybės

Regioninius bazinius plotus nustato valstybės narės pagal vidutinįir m. Didžiausia išmoka už ploto hektarą, kurią galima skirti, įskaitant išmokas už plotą pagal Reglamento EB Nr.

Komisija informuojama apie visus šios tvarkos pakeitimus ne vėliau kaip po mėnesį nuo pakeitimų priėmimo. Iki m. Komisija įvertina šio skirsnio įgyvendinimą ir patikrina Bendrijos lėšų paskirstymą valstybėms narėms, kaip numatyta IV priede, ypač atsižvelgdama į tai, kaip kinta valstybės narės dalis Bendrijos jautienos gamyboje. Jei reikia, Komisija pateikia atitinkamus Kokio dydzio yra buliu narys Tarybai.

Tiesioginės išmokos pagal šį skyrių, išskyrus priemokas sezoniškumui mažinti, mokamos iš karto po atliktų patikrinimų, bet ne anksčiau kaip kalendorinių metų, už kuriuos buvo pateiktos paraiškos išmokai gauti, spalio 16 d.

Išskyrus tinkamai pagrįstus išskirtinius atvejus: - tiesioginės išmokos pagal šį skyrių mokamos ne vėliau kaip metų, kurie eina po kalendorinių metų, už kuriuos buvo pateiktos paraiškos išmokai Kokio dydzio yra buliu narys, birželio 30 d. Jeigu pažeidimas nustatomas pakartotinai, teisės gauti išmokas netekimo laikotarpis, atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą, gali būti pratęstas iki penkerių metų, skaičiuojant nuo tų metų, kuriais pakartotinas pažeidimas buvo nustatytas.

Nuo m. Bazinė kaina už suaugusių bulių ir jaučių R3 klasės pagal Bendrijos skalę skerdenų toną yra EUR Pagalba privačiam saugojimui gali būti suteikiama už šviežią ar atšaldytą suaugusių galvijų mėsą, pateiktą skerdenų, skerdenų pusių, kompensuotų ketvirčių, priekinių ir užpakalinių ketvirčių pavidalu, suklasifikuotą pagal Bendrijos skalę.

Taryba Sutarties 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali: - keisti bazinę kainą, ypač atsižvelgdama į poreikį nustatyti tokį šios kainos lygį, kuris padėtų stabilizuoti rinkos kainas, tačiau neleistų susidaryti struktūriniam pertekliui Bendrijoje, - keisti 3 dalyje produktų, už kuriuos galima gauti pagalbą privačiam saugojimui, sąrašą.

Komisija 43 straipsnyje nustatyta tvarka priima išsamias šio straipsnio taikymo taisykles ir sprendimus dėl pagalbos privačiam saugojimui suteikimo. Vykdant supirkimus pagal 1 dalį, gali būti priimamos tik tokios siūlomos kainos, kurios yra lygios arba mažesnės už vidutinę rinkos kainą, užregistruotą valstybėje narėje arba jos regione, ir padidintos suma, kuri turi būti nustatyta remiantis objektyviais kriterijais.