Bend­ro­vės va­do­vas sa­kė, jog gal­būt iš­nuo­mo­tų ant­rą­jį pa­sta­to aukš­tą, ta­čiau pir­ma­me bus par­duo­tu­vė. Šios lėšos skiriamos pašto, telefono, kanceliarijos, transporto, interneto ryšio paslaugoms.

Darbo grupės pirmininkas — rajono mero pavaduotojas Rolandas Janickas sako, kad darant pakeitimus atsižvelgiama į Vietos savivaldos įstatymo įpareigojimus, konsultuojamasi su Valstybės atstovu. Naujajame reglamento variante siūloma kas mėnesį skirti kiekvienam tarybos nariui iki litų — vadinamąją kanceliarinę išmoką.

Padidinti nario taryba

Iki šiol buvo skiriama litų. Komitetų pirmininkams ketinama papildomai skirti 50 litų.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba

Senajame reglamento variante nurodytas litų priedas. Čet­ver­gą ti­ki­no K. Čet­ver­gas neat­ly­žo: — Ar K. Sla­vins­kas ga­vo raš­tiš­ką pa­siū­ly­mą ap­mo­ka­mų va­lan­dų skai­čių di­din­ti iki 50 va­lan­dų?

Suprantama, kad toks Tarybos narių sprendimas iššaukė visuomenėje nepasitenkinimo audrą.

Ne­gi pa­ts sau ra­šy­si pra­šy­mą? Ta­ry­bos na­rys K. Ar­mo­nas iro­ni­za­vo: ar ne­per­si­dirbs ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai?

Padidinti nario taryba

Ati­dir­ba vi­są dar­bo die­ną sa­vo dar­bo­vie­tė­je, ir dar 50 pa­pil­do­mų va­lan­dų? Ta­ry­bos na­riams pa­rū­po, kiek K. Sla­vins­kas gau­na pi­ni­gų už dek­la­ruo­tas ra­jo­no Ta­ry­bos dar­bo va­lan­das.

Šis į klau­si­mą tiks­liai neat­sa­kė, mat kei­čia­si įkai­nių ta­ri­fi­ka­ci­jos.

Naujoji taryba rajono mokesčių mokėtojams kainuos brangiau

Sla­vins­ko, ap­si­spręs­ti, di­din­ti ar ne va­lan­dų skai­čių tu­ri ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, nes jam tas at­ly­gis toks men­kas Ši­mas neat­ly­žo: jam la­bai rū­pė­jo, koks va­lan­dos įkai­nis ir kiek pi­ni­gų gau­na va­lan­das dek­la­ruo­jan­tis ta­ry­bos na­rys K. Šis dar kar­tą pa­kar­to­jo, jog ne­ži­no, nes per men­ka su­ma per­skai­čiuo­ti. Var­zie­nė ti­ki­no, jog va­lan­dos įkai­nį Ta­ry­bos na­rys ga­li su­ži­no­ti, nes tai vie­ša in­for­ma­ci­ja.

Rin­ke­vi­čius siū­lė ne­be­juo­kin­ti žmo­nių ir bal­suo­ti. Garš­vai­tė Ta­ry­bos na­riams pri­mi­nė: at­ly­gį ga­li gau­ti tik tie Ta­ry­bos na­riai, ku­rie dirb­da­mi Ta­ry­bos na­rio dar­bą ne­gau­na at­ly­gio iš sa­vo įmo­nės.

Rajono Taryboje — klausimų įvairovė bei Seimo nario kalba m. Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­ma 40 klau­si­mų. Ak­tua­liau­si Ta­ry­bos na­riams pa­si­ro­dė skly­pų bei at­ly­gio už rin­kė­jams ati­dirb­tas va­lan­das klau­si­mai. Pa­di­din­ti ap­mo­ka­mų va­lan­dų skai­čiaus ne­pa­vy­ko Kuo­met ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė kam­šo biu­dže­to sky­les, Ko­mi­si­jos Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to pa­tai­soms reng­ti pir­mi­nin­kas K. Sla­vins­kas pri­sta­tė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ris biu­dže­tą pa­tuš­tin­tų.

Bal­suo­ti dėl ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių reg­la­men­to punk­to re­dak­ci­jos at­ly­gin­ti­nų va­lan­dų pa­di­di­ni­mo at­si­sa­kė Ta­ry­bos na­rys T. Čet­ver­gas mo­ty­vuo­da­mas tuo, jog ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas K. Daugiau nuotraukų 4 Lrytas. Kaip skelbiama rajono savivaldybės svetainėje, metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių tarybos nariams buvo eurų.

Šis klausimas jį svarstant komitetuose nesulaukė kritikos — tylėjo ir tie tarybos nariai, kurie nepriklauso valdančiajai daugumai. Savivaldybės biudžete padidėjusios išlaidos naujai tarybai jau numatytos.

Birželio 27 dienos posėdyje Tarybos sprendimo projektu pakeistas metų rajono savivaldybės biudžetas - didinamos biudžeto pajamos ir išlaidos apie tūkst.

 • Ka jie sako apie nario padidejima
 • Ketvirtadienį Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus salėje vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų LMŽD draugijos neeilinis visuotinis narių suvažiavimas.
 • Наи страдала не первый месяц.
 • Здоровый человек, не достигший сорокалетнего возраста, обладает достаточно прочной защитной системой, чтобы естественным образом выдержать действие агента.

Talmanto, nario mokestis nesikeitė jau daug metų ir LMŽD centras šiandienos sąlygomis jau "nesuduria galą su galu". Suvažiavimo delegatams pateiktas dar senosios tarybos aprobuotas nario mokesčio dydis, kuris yra 3 Eur nuo medžiotojo ir 2 Eur nuo žvejo anksčiau buvo atitinkamai 2 Eur ir 1,5 Eur. Tačiau tarp delegatų atsirado ir kitų pasiūlymų.

 • Perziurekite vidutini dydi
 • Paskutiniajame ųjų posėdyje LRT Tarybos nariai pasididino sau atlyginimus 38 proc.
 • Naujoji taryba rajono mokesčių mokėtojams kainuos brangiau | Krašto žinios | Mūsų Laikas
 • Klaipėdos miesto tarybos narys atskleidė, kodėl pritaria padidintiems automobilių statymo įkainiams
 • Rajono Taryboje – klausimų įvairovė bei Seimo nario kalba
 • Įgaliojimai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Be tarptautinės taikos ir saugumo palaikymo, Saugumo Taryba gali nagrinėti kiekvieną kilusį ginčą ar susidariusią konfliktinę situaciją; rekomenduoti būdus, kaip ginčus reikia sureguliuoti, ir nurodyti sąlygas, kaip įveikti konfliktines situacijas; kurti ginkluotės kontrolės planus; paraginti Jungtinių Tautų nares imtis ekonominių priemonių ar kitokių sankcijų, išskyrus jėgos panaudojimą, agresijai sustabdyti; esant būtinybei, imtis karinių veiksmų bei vykdyti Jungtinių Tautų globos funkcijas.
 • Iki šiol pasiruošimui buvo skiriama ne daugiau kaip po 1 val.
 • Jungtinių Tautų Saugumo Taryba – Vikipedija

Daugiausiai neaiškumų kilo dėl mokesčių surinkimo iš žvejų. Vienose rajonų draugijose žvejai skaitosi nariais ir moka nustatytus mokesčius, kitose žvejai nėra draugijų nariai, o draugijų išnuomotuose vandens telkiniuose meškerioja leidimus nusipirkę per aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą "Alis".

Siūlo didinti tarybos nario atlyginimą - lubrita.lt

Kai kuriose draugijose yra ir žvejai draugijų nariai, ir meškeriojantys su per "Alis" įsigytais leidimais. Kai galėtų Tiltų gatve pasukti į kairę ar bent į dešinę ir kur kas greičiau išvažiuoti iš senamiesčio, neraižydamas jo skersai išilgai, sykiu ir neteršdamas miesto. Neturiu aiškaus atsakymo, kodėl apskritai lengvajam transportui uždrausta važiuoti per Biržos tiltą.

Padidinti nario taryba

Tam tikri paaiškinimai, kad tai sukelia vibraciją ir namai dreba, tikrai neįtikina. Autobusai, tai yra sunkusis transportas, nedrebina, o lengvieji automobiliai drebina. Kažkada priimti absurdiški sprendimai ir iki šiol neiškoma išeities, kaip geriau sureguliuoti srautus, kad vairuotojai nesuktų ratų aplinkkeliais, tartum tie sukinėjimaisi neišmeta papildomų teršalų kiekių. Dar daugiau, valdininkai dirbtinai sumažina važiavimo greitį senamiestyje iki 20 km per valandą.

LRT tarybos nariai pasididino sau atlyginimus: pirmininkui kilo net iki 60 procentų

Vadinasi, automobiliai važiuos lėčiau ir dar labiau terš mūsų senamiestį. Pasigendu elementarios logikos Nueita paprasčiausiu keliu, kaip sovietmečio laikais: kam spręsti sudėtingą klausimą, jei galima uždrausti.

Padidinti nario taryba

Elementarios logikos ir protingumo tokiuose sprendimuose pasigendu. Kai į eismo organizavimą yra žiūrima padrikai, ne kaip į visumą, kada nėra aiškaus plano su siektinais tikslais, kaip turi būti organizuojamas eismas senamiestyje ir centre, tada ir atsiranda nenuoseklūs sprendimai, kuriuos sunku pagrįsti ir paaiškinti miesto bendruomenei.

Noriu pabrėžti, kad Klaipėdos senamiestis nepriklauso vien tik ten gyvenantiems ar verslą turintiems žmonėms.

Taryba 2020 06 30

Tikiuosi, visi sutiks, kad senamiestis yra visų žmonių, gyvenančių Klaipėdoje ir už jos ribų. Gera terpė skleistis populizmui Grįžkime prie miesto Tarybos sprendimo pakeisti parkavimo įkainius.

Pastaruoju metu Ukmergės rajono tarybos nariai diskusijų objektu dažnai pasirenka tarybos veiklos reglamentą. Nemažai jo pakeitimų bus svarstoma ir šios savaitės tarybos posėdyje. Vienas jų — tarybos nario išmokos didinimas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Tarybos nario atlyginimas priklauso nuo dalyvavimo posėdžiuose.

Šio klausimo svarstymas, kaip tai paaiškėjo posėdžio eigoje, tapo puikia terpe skleistis miesto politikų populizmui. Tai buvo ilgai diskutuotas ir brandintas sprendimas.

Palyginti su pirmuoju projekto variantu, kurį parengė Savivaldybė s administracija, jis buvo gerokai pakoreguotas.